Portal de blogs literarios, comunidad literaria, y foro literario - Libro de Arena
Conoce a chuan            0 libros en su biblioteca
     0 valoraciones      41 posts en su blog

A bal de l'aragonés

Noticias y comentarios sobre literatura en aragonés.


REMERANDO Á ANCHELÉ, por Antonio ANDREU

REMERANDO Á ANCHELÉ QUE, COMO EMPEDOCLES, SE'N FUE TA OS ZIELOS EN UN CARRO DE FUEGO


Soneto con branquillera y estrambote


 


No te quiero cantar, que ya lo ha feito


qui lo podeba fer con millor plectro.


… … …


Ni te quiero plorar, deixo ixe dreito


á os que más te quereban; mas si enzierto


á trobar bella calma en o mío peito, 


dende o fundo de l'alma, compañero,


 


he de charrar con tu de muitas cosas


e en ixa barafunda he d'alcuentrar-te.


E tornarás con yo as parolas:


en o chusto dezir has d'amanar-te.


 


Si o berbo ta San Chuan se fizo carne,


yo tiengo que pozar de as remeranzas


boca e güellos berbals, ríos de sangre,


 


que te faigan presén en a más alta


esfera de o prexín. E he d'ascuitar-te…


E te he d'acarrazar con toda l'alma.


… … …


Sin tartir, ni perder denguna albarca, 


d'Empedocles te'n fués por a bía sacra. 


Antonio ANDREU

Denunciar

Chusé Inazio Nabarro, premio "Pedro Lafuente"

Chusé Inazio Nabarro, premio "Pedro Lafuente" (2016)


O churato d'o Premio "Pedro Lafuente", en a suya primera edizión, atorgó ro premio en a categoría de narrazión curta a Chusé Inazio Nabarro, por o suyo treballo "Fuellas d'Abisinia". Antiparti, en a modalidá de "Zagals" se premió a o grupo d'autibidaz estra-escolars d'aragonés e coro d'o Colechio Salesianos de Uesca, que presentoron l'autibidá "Dixa o tuyo rastro", un bideo con una canta en aragonés, en a que os protagonistas prrenzipals son os mozez e mozetas, pero os empentadors son Chesús Botaya e Loís Machuca. A "Bota d'Oro", a ra millor labor continata en o tiempo d'emplego u de fomento de l'aragonés por una botiga u interpresa estió ta Chesús-Lorién Gimeno, de "Clarión", botiga de muebles, acotrazio d'interiors e decorazión. En iste trestallo tenió una menzión a botiga "Conzietos de azúcar". Felizitazions a toz. O Churato estió formato por Ana Giménez Betrán (por o Instituto de Estudios Altoaragoneses), Chorche Escartín (por o Consello d'a Fabla Aragonesa) e Javier Brun (por a demba de Cultura d'o Conzellos de Uesca). 


A entrega de premios e fazió en un auto publico, o día 9 d'abiento, en o bar "Bendita Ruina", de Uesca.


Chusto PUYALTO SIPÁN

Denunciar

TORNANDO DE FRANZIA

 TORNANDO DE FRANZIA


Bebiemos n’a loza.


Charremos de cosa.


Yéranos amán


la un de la otro.


Sentiba o chalfego


y a suya calor.


Redol de ferrada.


A baca chitó


por tierra la lei.


–¡Sansela, carnuz!–,


a moza chiló.


Difuera beniban


bozes lexanas.


– ¡Os carabiners!


Agarré lo macho,


enfilé enta baxo.


As boiras se’n iban.


O sol s’asomaba.


A moza prou trista


me chiló quexosa:


– Ixa fustaraza


te dará las oras,


pero no podrá mica


dar-te-ne o que yo.


Santiago ROMÁN LEDODenunciar

REMERANZA

REMERANZA


Bella begada te remero, Salas,


quiesto remero d’a mía nineza,


toba, de tierra, la tuya endrezera


de codoños amarillos comboyada,


cuan l’agüerro empliba de fuellas sueltas,


de yerbas y de tempero lo campo


y os matullons d’o regaliz de palo


puyaba por recuestos y por zeicas.


Remero a biella armita con os arcos


que s’espaldan y l’ampla portalada,


y dillá, o río, amoroso, pando,


an, ta l’estiu, cutiana tardada,


bella colla de zagals espullatos


yéranos goyosos ficaus en l’augua.


Santiago ROMÁN LEDODenunciar

OMENACHE A SANTIAGO ROMÁN LEDO

OMENACHE A SANTIAGO ROMÁN LEDO


O día 5 de febrero de 2017 se fazió en o Casino de Uesca un nuebo "Bermú Literario", organizato por l'Asoziazión "Aveletra". Iste estió adedicato a o escritor en aragonés Santiago ROMÁN LEDO. Enfiló l'auto Chulia ARA (d'o Consello d'a Fabla Aragonesa), qui presentó a grans rasgos a bida e a obra de Santiago Román (Ayerbe, 1931 - Zaragoza, 2014) e dimpués, con l'aduya de bels miembros de l'asoziazión "Aveletra", rezitó bels poemas e trozez de narrazions, asinas como d'as obras de teyatro, d'iste autor. Entre os poemas que se rezitoron bi eba belunos d'o libro Cloxidando lo amagau, que tenió un aczésit en o Premio "Ana Abarca de Bolea" de 1982, pero que permanexe inedito. D'iste libro son, por exemplo, os poemas "Tornando de Franzia" e "Remeranza", que se pueden leyer en "A BAL DE L'ARAGONÉS".


Chuan Guara Ordás

Denunciar

Chusé Inazio Nabarro, premio "Pedro Lafuente"

Chusé Inazio Nabarro, premio "Pedro Lafuente" (2016)


O churato d'o Premio "Pedro Lafuente", en a suya primera edizión, atorgó ro premio en a categoría de narrazión curta a Chusé Inazio Nabarro, por o suyo treballo "Fuellas d'Abisinia". Antiparti, en a modalidá de "Zagals" se premió a o grupo d'autibidaz estra-escolars d'aragonés e coro d'o Colechio Salesianos de Uesca, que presentoron l'autibidá "Dixa o tuyo rastro", un bideo con una canta en aragonés, en a que os protagonistas prrenzipals son os mozez e mozetas, pero os empentadors son Chesús Botaya e Loís Machuca. A "Bota d'Oro", a ra millor labor continata en o tiempo d'emplego u de fomento de l'aragonés por una botiga u interpresa estió ta Chesús-Lorién Gimeno, de "Clarión", botiga de muebles, acotrazio d'interiors e decorazión. En iste trestallo tenió una menzión a botiga "Conzietos de azúcar". Felizitazions a toz. O Churato estió formato por Ana Giménez Betrán (por o Instituto de Estudios Altoaragoneses), Chorche Escartín (por o Consello d'a Fabla Aragonesa) e Javier Brun (por a demba de Cultura d'o Conzellos de Uesca). 


A entrega de premios e fazió en un auto publico, o día 9 d'abiento, en o bar "Bendita Ruina", de Uesca.


Chusto PUYALTO SIPÁN

Denunciar

Fosal de fuellas

 En a rinconada 


de l'ortal


s'arrebullan as fuellas.


Cayen de os árbols


por as aireras furas.


En ista sanmigalada


amarilla y bulcadera,


os lolos cayen


uno par d'otro


como as fuellas.


As fuellas y os lolos


indiferens a os güellos.


As fuellas,


a enrona de os árbols,


os lolos,


a enrona de a bida.


 


[sanmigalada de 1996]


Chusé Antón SANTAMARÍA

Denunciar

Bal de Tena: omenache a Felis Gil del Cacho en Tramacastiella

Bal de Tena: omenache a Felis Gil del Cacho en Tramacastiella


L’asoziazión Cultual Rolde “O Caxico” fazió un omenache á Felis Gil del Cacho (Tramacastiella de Tena, 1924 – Barcelona, 1986) en o suyo lugar natal, con a enchaquia de cumplir-se o trenteno cabo d’año d’a suya muerte e 29 d’a publicazión d’o suyo libro O tión. Recosiros de ra quiesta Balle Tena (Zaragoza, DGA, 1987), en do replega ras suyas memorias como pastor en a bal e antiparti buena cosa d’escritos sobre costumbres, tradizions, trobos, sonatas, coplas e aneudotas en aragonés tensino. Iste estió, prezisamén, o primer libro que se publicaba en ista modalidá d’aragonés. En l’auto de zelebrazión d’o cabo d’año, que se fazió en o salón nuebo de Tramacastiella, estioron, amás de bels familiars de Felis Gil del Cacho, o Direutor Cheneral de Pulitica Lingüistica, José Ignacio López Susín, a Presidenta d’a comarca de l’Alto Galligo, Lourdes Arruebo e a Consellera comarcal de Pulitica Lingüistica, Marta Carrés. Tamién asistió Miguel Martínez Tomey, qui estió ro que acotrazió y editó a obra de Gil del Cacho en l’año 1987, un año dimpués d’a suya muerte. O Direutor Cheneral de Pulitica Lingüistica entregó una placa remeratiba á ra familia. L’auto remató con un cozierto d’o grupo Jazz 4 Fun. A balura d’o libro O tión ye más que más testimonial, anque no solo en o plano lingüistico, sino tamién en os planos antropolochico, costumbrista e etnografico. A suya importanzia ye gran porque replega istorias, bibenzias e trazas de bida que son ya cuasi desaparexitas, e lo fa en a modalidá d’aragonés tensino. Autos como iste omenache son d’agradexer porque meten en balura quefers e treballos á ormino una miqueta olbidatos e fan onra ta fer un binclo entre o pasato rezién e o tiempo autual.


Francho Nagore


Denunciar
Artículos publicados: 41
1 -  2 -  3 -  4 -  5 - Portal de blogs literarios, comunidad literaria, y foro literario - Libro de Arena

General 0 librosAyuda | Contacto | Condiciones de Uso | Política de Privacidad2014 © librodearena.com